Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

 

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Poniedziałek – Niedziela: 09:00 – 21:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 10,
42 638 01 12,
42 638 01 21
fax.: 42 638 01 29
e-mail: lodz2@apsysgroup.pl

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

 

Kon­takt dla me­diów
Ka­tarzyna Kujawa
tel.: +48 530 862 748
e-ma­il: k.kujawa@creality.pl

 • pl

PARKING PRYWATNY PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO PASAŻ ŁÓDZKI

 1. Warunki ogólne
  1. Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z prywatnego parkingu położonego w Łodzi przy al. Jana Pawła II 30, stanowiącego własność spółki Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. („Właściciel”), zarządzanego przez spółkę Apsys Management sp. z o.o. (dalej „Zarządca” ) – Centrum Handlowe Pasaż Łódzki (dalej „Centrum”).
  2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Użytkownikiem parkingu (dalej „Użytkownik parkingu”) jest osoba fizyczna kierująca pojazdem, a w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem – właściciel pojazdu.
   2. Miejscem parkingowym jest wydzielona białymi liniami powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
  3. Poprzez wjazd na teren parkingu Użytkownik parkingu zawiera z Zarządcą umowę o korzystanie z miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie (dalej „Umowa”). Umowa wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika parkingu z parkingu i nie później niż z chwilą zamknięcia Centrum w danym dniu.
  4. Użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie.
  5. Parking jest parkingiem BEZPŁATNYM, NIESTRZEŻONYM, monitorowanym, czynnym w godzinach otwarcia Centrum. Użytkownik parkingu jest uprawniony do korzystania
   z parkingu i przebywania na jego terenie tylko w godzinach otwarcia Centrum, tj. od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 22:00, doliczając pół godziny przed jego
   otwarciem i po jego zamknięciu („Godziny Otwarcia”). Przebywanie na terenie parkingu poza Godzinami Otwarcia Centrum jest zabronione.
  6. Parking jest przeznaczony wyłącznie do parkowania samochodów na wyznaczonych miejscach parkingowych. Służy umożliwieniu dokonania zakupów przez klientów Centrum, dostawie towarów do lokali znajdujących się na terenie Centrum, parkowaniu najemców Centrum wyłącznie w Godzinach Otwarcia Centrum.
  7. Właściciel Centrum i Zarządca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika parkingu, powstałe na terenie parkingu z przyczyn niezależnych od Właściciela lub Zarządcy, w szczególności z winy Użytkownika parkingu lub innych osób.
  8. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik parkingu nie zawiera z Właścicielem ani z Zarządcą umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Właściciela lub Zarządcę do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika parkingu.
 2. Zasady korzystania z parkingu
  1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz obowiązują przepisy ruchu drogowego zawarte w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
  2. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania oznakowania pionowego i poziomego parkingu oraz stosowania się do poleceń przedstawiciela Właściciela lub Zarządcy.
  3. Zakazuje się prowadzenia na terenie parkingu jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez uprzedniej zgody Właściciela, w tym z pojazdu lub za pomocą pojazdu, uwzględniając w szczególności sprzedaż jakichkolwiek towarów oraz oferowanie lub świadczenie usług dostawczych, transportowych, przewozowych lub reklamowych.
  4. Zakazuje się wjazdu na teren parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe lub inne materiały niebezpieczne, jeśli znajdujący się w nich materiał niebezpieczny nie jest zabezpieczony zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub normami.
  5. Do parkowania pojazdów w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy parkingu posiadający kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
  6. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Właścicielowi lub Zarządcy na terenie parkingu (w tym za zniszczenia, uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik parkingu zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie. Zarządca ma prawo dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
  7. Na terenie parkingu zabronione jest:
   1. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
   2. picie alkoholu, stosowanie innych używek,
   3. tankowanie pojazdów,
   4. magazynowanie paliw i substancji łatwopalnych oraz pustych pojemników po paliwie,
   5. pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
   6. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
   7. mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana i uzupełnianie wszelkich płynów w układach pojazdów,
   8.  dokonywanie napraw pojazdów,
   9. organizowanie wszelkiego typu spotkań oraz wydarzeń bez
    uprzedniej zgody Zarządcy Centrum.
  8. W przypadku, gdy Użytkownik parkingu:
   1. poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudnia lub blokuje ruch na terenie parkingu,
   2. pozostawia pojazd w miejscach niedozwolonych, w szczególności poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu,
   3. pozostawia pojazd na parkingu poza Godzinami Otwarcia bez zgody Właściciela lub Zarządcy,

Zarządca jest również uprawniony do podjęcia samodzielnych działań zmierzających do usunięcia stanu naruszenia, tj. wezwania odpowiednich służb porządkowych, w celu podjęcia interwencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin w wersji .pdf znajdziesz tutaj.

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Chcesz się wypisać z newslettera?