Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

 • pl

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Pasażu Łódzkim co­­­dzie­­n­nie do­­­kła­­­da­­­my sta­­­rań, by za­­­pe­­w­nić klie­­n­tom naj­wy­­ż­sze sta­­n­da­­r­dy bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i ko­­m­fort za­­­ku­­­pów.

DODATKOWE ŚRODKI HIGIENY

 • Usta­­wi­­li­­śmy bez­­do­­ty­­ko­­we do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy we­j­­ściach do Ce­n­trum;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy do­­da­t­ko­­wą re­­gu­­la­r­ną de­­zy­n­fe­k­cję podłóg, ko­­ry­­ta­­rzy (ze szcze­­gó­l­nym uwzglę­d­nie­­niem ko­­ry­­ta­­rzy i ścian pro­­wa­­dzą­­cych do to­­a­­let) oraz ko­­szy na śmie­­ci, do­­nic, kla­­mek, po­­rę­­czy;
 • Ist­nie­­je mo­ż­li­­wość wy­­po­­ży­­cze­­nia wó­z­ka dla osób nie­­pe­ł­no­­spra­w­nych oraz wóz­ka dla dzie­­ci, któ­­re po ka­ż­do­­ra­­zo­­wym uży­­ciu są de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne, a tak­że otrzy­ma­nia opa­­s­ki­-nie­­zgu­­b­ki dla dzie­­ci;
 • Je­­śli chcesz sko­­rzy­­stać z po­­mie­sz­cze­­nia dla ro­­dzi­­ca z dzie­c­kiem, za­­dzwoń na po­­da­­ny na drzwiach nu­­mer te­­le­­fo­­nu – pra­­co­w­nik ochro­­ny Ci je udo­­stę­p­ni.

TOALETY

 • Za­­mo­n­to­­wa­­li­­śmy do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk w to­­a­­le­­tach;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy de­­zy­n­fe­k­cję to­­a­­let oraz ozo­­nu­­je­­my to­­a­­lety;
 • By zmi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­­nie­cz­ność do­­ty­­ka­­nia po­­sz­cze­­gó­l­nych ele­­me­n­tów wy­­po­­sa­­że­­nia to­­a­­let, ar­ma­­tu­­ra ła­­zie­n­ko­­wa oraz po­­da­j­ni­­ki pły­­nu do de­­zy­n­fe­k­cji są bez­­do­­ty­­ko­­we;
 • Przy umy­­wa­l­kach umie­­­ści­­li­­śmy in­­stru­k­cje my­­cia oraz de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy­­go­­to­­wa­­ne we­­dług za­­le­­ceń Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go;
 • Udo­­stę­p­ni­­li­­śmy ró­w­nież in­­stru­k­cje bez­­pie­cz­ne­­go zde­j­mo­­wa­­nia ma­­se­cz­ki i rę­­ka­­wi­­czek je­d­no­­ra­­zo­­wych, opra­­co­­wa­­ne na pod­sta­­wie wy­­ty­cz­nych Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go. 

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM! 

Be­z­pie­­cze­ń­stwo za­­ku­­pów w ce­n­trum ha­n­dlo­­wym za­­le­­ży od ka­ż­de­­go z nas. Bą­dź­my od­po­­wie­­dzia­l­ni i bez­­pie­cz­ni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • W sklepach i punktach usługowych wybieraj płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptece;
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony. 

Bądź na bieżąco!

Spraw­dzaj re­gu­lar­nie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ofer­ty i bez­pie­czeń­stwa w Pasażu Łódzkim na stro­nie www oraz na pro­fi­lu cen­trum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?