Notice: Undefined index: en in /home/klient.dhosting.pl/ycspzoo/chpasazlodzki.pl/public_html_new/wp-content/themes/DoNotWork-child/functions.php on line 10
BEZPIECZNE ZAKUPY - Pasaż Łódzki

Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

 

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Poniedziałek – Niedziela: 09:00 – 21:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 10,
42 638 01 12,
42 638 01 21
fax.: 42 638 01 29
e-mail: lodz2@apsysgroup.pl

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

 

Kon­takt dla me­diów
Ka­tarzyna Kujawa
tel.: +48 530 862 748
e-ma­il: k.kujawa@creality.pl

 • pl

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Pa­sa­żu Łódz­kim co­dzien­nie do­kła­da­my sta­rań, by za­pew­nić klien­tom naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa i kom­fort za­ku­pów. Sto­su­je­my się do wy­tycz­nych Mi­ni­stra Zdro­wia i Rzą­du RP oraz wpro­wa­dza­my do­dat­ko­we roz­wią­za­nia zwięk­sza­ją­ce Pań­stwa bez­pie­czeń­stwo.

 • Wszyst­kie wej­ścia do cen­trum są otwar­te, by mo­gli się Pań­stwo kom­for­to­wo i bez­piecz­nie prze­miesz­czać po bu­dyn­ku.
 • Usta­wi­li­śmy bez­do­ty­ko­we do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk przy wej­ściach do Cen­trum;
 • Re­gu­lar­nie ozo­nu­je­my po­miesz­cze­nia za­mknię­te;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy do­dat­ko­wą re­gu­lar­ną de­zyn­fek­cję podłóg, ko­ry­ta­rzy oraz ko­szy na śmie­ci, do­nic, kla­mek, ła­wek, sto­li­ków i krze­seł w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej;
 • Za­in­sta­lo­wa­li­śmy wy­god­ny au­to­mat do za­ku­pu ma­se­czek. Ma­secz­ki i rę­ka­wicz­ki są rów­nież w ofer­cie wy­bra­nych skle­pów – mię­dzy in­ny­mi w ap­te­ce, dro­ge­riach i hi­per­mar­ke­cie Au­chan.
 •  Plac za­­baw dla dzie­­ci jest do­stęp­ny pod wa­run­kiem za­cho­wa­nia za­sad bez­pie­czeń­stwa, o któ­rych przy­po­mi­na­my w ma­te­ria­łach in­for­ma­cyj­nych przy stre­fie;
 • Istnie­je moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia wóz­ka dla osób nie­peł­no­spraw­nych , któ­re po każ­do­ra­zo­wym uży­ciu są de­zyn­fe­ko­wa­ne, a także otrzymania opa­s­ki-nie­zgu­bki dla dzie­ci;
 • Je­śli chcesz sko­rzy­stać z po­miesz­cze­nia dla ro­dzi­ca z dziec­kiem, za­dzwoń na po­da­ny na drzwiach nu­mer te­le­fo­nu – pra­cow­nik ochro­ny Ci je udo­stęp­ni. 

Wszyst­kie ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dza­my po to, by mi­ni­ma­li­zo­wać ry­zy­ko i zwięk­szać bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów. Pro­si­my o wy­ro­zu­mia­łość! 

TOALETY

 • Za­mon­to­wa­li­śmy do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk w to­a­le­tach;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy de­zyn­fek­cję to­a­let oraz ozo­nu­je­my to­a­lety;
 • Za­in­sta­lo­wa­li­śmy bez­do­ty­ko­we po­daj­ni­ki pły­nu do de­zyn­fek­cji;
 • Przy umy­wal­kach umie­ści­li­śmy in­struk­cje my­cia oraz de­zyn­fek­cji rąk przy­go­to­wa­ne we­dług za­le­ceń Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go;
 • Udo­stęp­ni­li­śmy rów­nież in­struk­cje bez­piecz­ne­go zdej­mo­wa­nia ma­secz­ki i rę­ka­wi­czek jed­no­ra­zo­wych, opra­co­wa­ne na pod­sta­wie wy­tycz­nych Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go. 

STREFA RESTAURACYJNA

 • Sto­li­ki oraz miej­sca sie­dzą­ce tym­cza­so­wo wy­łą­czy­li­śmy z użyt­ku;
 • Usta­­wi­­li­­śmy dys­­pe­n­ser z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk;

Pod­czas po­by­tu w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej, pa­mię­taj by:

 • Zde­­­zy­­n­fe­­­ko­­­wać dło­­­nie przed we­­j­­­ściem do stre­­­fy lub lo­­­ka­­­lu;
 • Pod­czas ocze­ki­wa­nia na re­ali­za­cję za­mó­wie­nia za­­­cho­­­wać dy­­­stans 1,5 me­­­tra od in­­­nych;

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM! 

Bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów w cen­trum han­dlo­wym za­le­ży od każ­de­go z nas. Bądź­my od­po­wie­dzial­ni i bez­piecz­ni. Sto­suj­my się do in­struk­cji bez­pie­czeń­stwa umiesz­czo­nych na te­re­nie obiek­tu oraz po­le­ceń per­so­ne­lu cen­trum i po­szcze­gól­nych skle­pów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami rozmieszczonymi na terenie Pasaż Łódzki – między innymi na drzwiach wejściowych, przy wejściach, na witrynach sklepów, w toaletach;
 • Zachowaj bezpieczny dystans 1,5 metrów od pozostałych Klientów;
 • Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa; maseczki możesz kupić w automacie na terenie galerii lub w wybranych sklepach, między innymi aptece, drogeriach oraz hipermarkecie Auchan;
 • W sklepie dezynfekuj ręce lub zakładaj jednorazowe rękawiczki;
 • Przestrzegaj limitu osób mogących przebywać w poszczególnych sklepach
 • Nie spo­ży­waj po­sił­ków ani na­po­jów na te­re­nie pasażu – zjeść możesz wyłącznie w na­szej stre­fie re­stau­ra­cyj­nej!
 • Zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucaj do zamykanego kosza ze specjalnym oznakowaniem;
 • W sklepach i punktach usługowych staraj się wybierać płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • W toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru;
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony. 
 • Stosuj się do ograniczenia liczby osób: 1 osoba na 15 m2

Bądź na bieżąco!

Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Pasażu Łódzkim na stronie www oraz na profilu centrum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
www.gov.pl/web/koronawirus

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Chcesz się wypisać z newslettera?