Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Poniedziałek – Niedziela: 09:00 – 21:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

Pa­saż Łódz­ki to wy­jąt­ko­we miej­sce na ma­pie Ło­dzi, ide­al­ne dla ak­tyw­nych osób. Wyłącznie w Pa­sażu Łódz­kim klien­ci ma­ją do­stęp do sze­ro­kiej ofer­ty spor­to­wej wy­róż­nia­ją­cej się nie­po­wta­rzal­nym mar­ka­mi wła­sny­mi ofe­ro­wa­ny­mi przez De­ca­th­lon . Ofer­ta Pa­sażu Łódz­kiego to hi­per­mar­ket Au­chan oraz pra­wie 100 punk­tów mo­do­wych oraz usłu­go­wych, w któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. En­tu­zja­ści świa­to­wych ma­rek z pew­no­ścią znaj­dą coś dla sie­bie w bar­dzo sze­ro­kiej ofer­cie skle­pu TK Maxx.

Tylko u nas — największy na łódzkim rynku i w regionie Decathlon.

Dla NIEJ — do­stęp do atrak­cyj­nej ofer­ty bu­ti­ków mo­do­wych ta­kich, jak: Qu­io­sque, Mon­na­ri, Ta­tu­um, H&M, CCC, Apart, Se­pho­ra, Ros­smann, HEBE oraz Greenpoint.

Dla NIEGO — szeroka oferta męska, do której zalicza się min. sklep RTV Euro AGD, Sony Centre, 4F czy Martes Sport.

Dla NASTOLATKÓW — oferta takich marek, jak: H&M, Diverse czy Reporter Young.

Dla NAJMŁODSZYCH — cze­ka plac za­ba­w, bu­ja­ki, automaty oraz lo­dziar­nie i cu­kier­nia ta­kie, jak: So­wa, Słod­ka Wy­spa oraz Z Pie­ca Ro­dem.

Klienci zainteresowani aranżacją domowych przestrzeni mogą znaleźć wyjątkową ofertę artykułów i wiele inspiracji w dostępnych w Pasażu globalnych sieciach takich, jak: hipermarket Auchan, Jysk oraz TK Maxx.

Wygodna i nowoczesna strefa restauracyjna umożliwia także miłe spędzenie czasu podczas spotkań prywatnych i biznesowych. Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty deserów oraz kaw dostępnej w kawiarniach takich, jak: Sowa. Nie brakuje tu także rozbudowanej oferty restauracyjnej, od domowych obiadów dostępnych w Foodmax, po wyśmienite sushi w Wasabi, znaną shoarmę w Sphinx, a także amerykańskie hot dogi w New York Hot Dog.

Punkty usługowe: biura podróży, operatorzy GSM, kantor, kwiaciarnia, banki, Maurer Optyk.

Duży, wygodny i bezpłatny parking, pozwala szybko i łatwo zaparkować auto. Dzięki połączeniu parkingu z miastem poprzez kilka dróg wjazdowych/wyjazdowych, łodzianie oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości mogą wygodnie dojechać do Centrum niemalże z każdej dzielnicy miasta.

Pa­saż Łódz­ki, obec­ny w mieście od 2000 ro­ku, z uni­ka­to­wy­mi mar­ka­mi oraz kom­plek­so­wą ofer­tą wy­róż­nia się na łódz­kim ryn­ku i zjed­nu­je so­bie sta­łych Klien­tów za­rów­no tych, któ­rzy ce­nią szyb­kie za­ku­py, jak i tych, któ­rzy uwiel­bia­ją roz­glą­dać się po skle­pach czy spę­dzać czas wol­ny przy ka­wie ze zna­jo­my­mi. Dzię­ki uni­kal­nej ofer­cie sprzy­ja po­szu­ki­wa­niu in­spi­ra­cji czy roz­wi­ja­niu hob­by. Wy­cho­dząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom i po­trze­bom Klien­tów, do­kła­da­my sta­rań, aby wciąż uatrak­cyj­niać ofer­tę Cen­trum o no­we, zna­ne mar­ki. Już wkrót­ce pla­no­wa­ne są no­we otwar­cia.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Łódź sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Łódź sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Chcesz się wypisać z newslettera?