Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

Pa­saż Łódz­ki to wy­jąt­ko­we miej­sce na ma­pie Ło­dzi, ide­al­ne dla ak­tyw­nych osób. Wyłącznie w Pa­sażu Łódz­kim klien­ci ma­ją do­stęp do sze­ro­kiej ofer­ty spor­to­wej wy­róż­nia­ją­cej się nie­po­wta­rzal­nym mar­ka­mi wła­sny­mi ofe­ro­wa­ny­mi przez De­ca­th­lon . Ofer­ta Pa­sażu Łódz­kiego to hi­per­mar­ket Au­chan oraz pra­wie 100 punk­tów mo­do­wych oraz usłu­go­wych, w któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. En­tu­zja­ści świa­to­wych ma­rek z pew­no­ścią znaj­dą coś dla sie­bie w bar­dzo sze­ro­kiej ofer­cie skle­pu TK Maxx i HalfPrice.

Tylko u nas — największy na łódzkim rynku i w regionie Decathlon.

Dla NIEJ —  do­­stęp do atra­k­cy­j­nej ofe­r­ty bu­­ti­­ków mo­­do­­wych oraz beauty, ta­­kich, jak: Qu­­io­­sque, Mo­n­na­­ri, Ta­­tu­­um, H&M, CCC, Apart, Yes, Jubiler Domański, Triumph, Ro­s­smann oraz Hebe.

Dla NIEGO — sze­ro­ka ofer­ta mę­ska, do któ­rej za­li­cza się min. sklep RTV Eu­ro AGD, So­ny Cen­tre, Media Expert, 4F czy Mar­tes Sport.

Dla NASTOLATKÓW — oferta takich marek, jak: H&M, Diverse czy Reporter Young.

Dla NAJMŁODSZYCH — cze­­ka plac za­­ba­­w, wspaniałe ubrania i akcesoria w 5.10.15 oraz Reporter Young, bu­­ja­­ki, au­to­ma­ty oraz lo­­dzia­r­nie i cu­­kie­r­nia ta­­kie, jak: So­­wa, Sło­d­ka Wy­­spa, Mniami, TIK TAK oraz Z Pie­­ca Ro­­dem.

Klienci zainteresowani aranżacją domowych przestrzeni mo­gą zna­leźć wy­jąt­ko­wą ofer­tę ar­ty­ku­łów i wie­le in­spi­ra­cji w do­stęp­nych w Pa­sa­żu glo­bal­nych sie­ciach ta­kich, jak: hi­per­mar­ket Au­chan, Jysk , TK Maxx oraz HalfPrice.

Wygodna i nowoczesna strefa restauracyjna umoż­li­wia tak­że mi­łe spę­dze­nie cza­su pod­czas spo­tkań pry­wat­nych i bi­zne­so­wych. Klien­ci mo­gą sko­rzy­stać z sze­ro­kiej ofer­ty de­se­rów oraz kaw do­stęp­nej w ka­wiar­niach ta­kich, jak: So­wa, Słodka Wyspa, Mniami czy piekarni Z pieca Rodem. Nie bra­ku­je tu tak­że roz­bu­do­wa­nej ofer­ty re­stau­ra­cyj­nej, od do­mo­wych obia­dów do­stęp­nych w Fo­od­max, po wy­śmie­ni­te su­shi w Wa­sa­bi, zna­ną sho­ar­mę w Sphinx, a tak­że ame­ry­kań­skie hot do­gi w New York Hot Dog oraz słodkie przekąski z cukierni Sowa, piekarni Z pieca Rodem oraz wyspach Mniami i Słodka Wyspa.

Punkty usługowe: biu­ra po­dró­ży, ope­ra­to­rzy GSM, kan­tor, kwia­ciar­nia, ban­ki, Mau­rer Op­tyk.

Duży, wygodny i bezpłatny parking, po­zwa­la szyb­ko i ła­two za­par­ko­wać au­to. Dzię­ki po­łą­cze­niu par­kin­gu z mia­stem po­przez kil­ka dróg wjaz­do­wy­ch/wy­jaz­do­wych, ło­dzia­nie oraz miesz­kań­cy po­bli­skich miej­sco­wo­ści mo­gą wy­god­nie do­je­chać do Cen­trum nie­mal­że z każ­dej dziel­ni­cy mia­sta.

Pa­saż Łó­dz­ki, obe­c­ny w mie­ście od 2000 ro­­ku, z uni­­ka­­to­­wy­­mi ma­r­ka­­mi oraz ko­m­ple­k­so­­wą ofe­r­tą wy­­ró­ż­nia się na łó­dz­kim ry­n­ku i zje­d­nu­­je so­­bie sta­­łych Klie­n­tów za­­ró­w­no tych, któ­­rzy ce­­nią szy­b­kie za­­ku­­py, jak i tych, któ­­rzy uwie­l­bia­­ją roz­­glą­­dać się po skle­­pach czy spę­­dzać czas wo­l­ny przy ka­­wie ze zna­­jo­­my­­mi. Dzię­­ki uni­­ka­l­nej ofe­r­cie sprzy­­ja po­­szu­­ki­­wa­­niu in­­spi­­ra­­cji czy roz­­wi­­ja­­niu ho­b­by. Wy­­cho­­dząc na­­prze­­ciw ocze­­ki­­wa­­niom i po­­trze­­bom Klie­n­tów, do­­kła­­da­­my sta­­rań, aby wciąż uatra­k­cy­j­niać ofe­r­tę Ce­n­trum o no­­we, zna­­ne ma­r­ki. Już wkró­t­ce pla­­no­­wa­­ne są no­­we otwa­r­cia.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?