Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

1.06.2021

Dzień Dziec­ka. Wy­jąt­ko­we świę­to, na któ­re cze­ka­ją wszyst­kie dzie­ci.

Nie ma­cie po­my­słu na pre­zent? Ro­dzi­ce, dziad­ko­wie, cio­cie i wuj­ko­wie – pod­po­wia­da­my!

Du­żo in­spi­ra­cji i po­moc w wy­bo­rze znaj­dzie­cie w skle­pie Toy­s”R”Us. Pra­cow­ni­cy po­wie­dzą Wam co jest te­raz na cza­sie w zabawkowym świecie dla róż­nych ka­te­go­rii wie­ko­wych.

Je­śli cho­dzi o star­sze dzie­ci to na pew­no świet­nie spraw­dzą się ak­ce­so­ria do te­le­fo­nów czy gło­śni­ki blu­eto­oth. Sze­ro­ki wy­bór ak­ce­so­riów znajdzie­cie w skle­pie Tor­re GSM: ko­lo­ro­we słu­chaw­ki, po­wer­ban­ki w nie­ba­nal­nych kształ­tach w wer­sji dla dziew­czy­ny i chło­pa­ka, a do­dat­ko­wo du­ży wy­bór etui na te­le­fon. W skle­pie So­ny Cen­ter znajdzie­cie mod­ne na­usz­ne słu­chaw­ki oraz must ha­ve każ­de­go na­sto­lat­ka – gło­śnik bez­prze­wo­do­wy.

Świet­nym po­my­słem jest rów­nież od­wie­dze­nie na­szych skle­pów spor­to­wych Mar­tes Sport oraz De­ca­th­lon. Skle­py przy­go­to­wa­ły spe­cjal­nie pro­mo­cje z oka­zji Dnia Dziec­ka.  Rol­ki, hu­laj­no­gi, wrot­ki, de­sko­rol­ki, ro­we­ry… To tyl­ko naj­po­pu­lar­niej­sze z pro­po­zy­cji, któ­re naj­le­piej ku­pić w kom­ple­cie z ko­lo­ro­wy­mi ochra­nia­cza­mi i ka­skiem.

Sze­ro­ki wy­bór ubrań oraz do­dat­ków dla dzie­ci i na­sto­lat­ków znajdzie­cie w skle­pach REPORTER YOUNG oraz HM. Róż­no­ko­lo­ro­we skar­pet­ki i neo­no­we szor­ty przy­ku­wa­ją uwa­gę. Do te­go więk­szość sty­li­za­cji uzu­peł­nio­na jest o mod­ną czap­kę. Na wy­sta­wach moż­na za­uwa­żyć rów­nież let­nie su­kien­ki oraz T-shir­ty z cie­ka­wy­mi nadrukami.

Dla na­sto­la­tek po­le­ca­my ze­sta­wy ko­sme­ty­ków z Yves Ro­cher. Mo­że­cie za­ku­pić go­to­we już ze­sta­wy, al­bo skom­po­no­wać coś sa­me­mu. Se­pho­ra po­le­ca pięk­ne, dziew­czę­ce pa­let­ki do cie­ni oraz ze­staw pędz­li Bar­bie. Du­ży wy­bór per­fum jak za­wsze w dro­ge­riach HEBE i Ros­smann.

Sa­lo­n em­pik  poleca ksią­żki dla dzie­ci, pięk­nie opra­wio­ne ba­śnie czy li­te­ra­tu­rę dla na­sto­lat­ków, a także róż­ne­go ro­dza­ju gry na kon­so­le czy kom­pu­ter. Nie za­po­mnij­my o plan­szów­kach – to praw­dzi­wy kla­syk i pre­zent dla ca­łej ro­dzi­ny.

W Sa­lo­nie ju­bi­ler­skim – Do­mań­scy znajdziecie nowe kolekcje biżuteryjne. Ko­lej­ne ele­men­ty do bran­so­let­ki mo­gą być po­my­sła­mi na pre­zent w przy­szło­ści. Szu­ka­jąc pre­zentu dla chło­pa­ka war­to przyj­rzeć się wy­sta­wie w skle­pach Swiss i Apart. Znaj­dzie­cie tam sze­ro­ki wy­bór ze­gar­ków w róż­nym sty­lu.

Oprócz wy­ma­rzo­nych pre­zen­tów war­to za­pla­no­wać ten dzień, by wspól­nie spę­dzić ra­do­sne chwi­le. Pójść na spa­cer, wyjść na ro­wer. A mo­że po pro­stu włą­czyć ulu­bio­ny film lub baj­kę i zna­leźć chwi­le tyl­ko dla was. Wspól­ne chwi­le mo­gą osło­dzić Wam pysz­ne cia­sta i de­se­ry z Cu­kier­ni So­wa oraz A. Bli­kle.

Je­ste­ście go­to­wi na Święto Wszystkich Dzieci?

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?