Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

7.12.2021

Już za mo­ment świę­ta! Jed­ne z naj­bar­dziej ma­gicz­nych chwil w ro­ku, które spę­dza­my z naj­bliż­szy­mi i… podczas których ob­da­ro­wu­je­my się pre­zen­ta­mi. A je­śli o nich mo­wa, to do­brze wie­my że nie tyl­ko dzie­ci na nie cze­ka­ją. Je­śli cią­gle szu­ka­cie po­da­run­ków, to ma­my dla Was kil­ka po­my­słów.

Rozpocznijmy od prezentowych „klasyków”.  Naszą listę rozpoczynamy biżuterią – nie tylko w postaci pięknych kolczyków, wisiorków i pierścionków, ale również charmsów, czy bransoletek – i to nie tylko damskich. W ele­gancką i de­li­kat­ną bi­żu­te­rię za­opa­trzy­cie się też w Ju­bi­Styl, Apart, Yes oraz w Ju­bi­ler Do­mań­ski. Idealnym dodatkiem do codziennych stylizacji będzie również zegarek. W Time Trend znajdziecie zarówno klasyczne jak i sportowe modele.

Kosmetyki to również nieśmiertelna pozycja w bożonarodzeniowych listach. Ros­smann, He­be, Ziaja oraz Sephora, to ko­pal­nia po­my­słów na pre­zent. Pięk­nie opa­ko­wa­ne i pach­ną­ce ze­sta­wy w róż­nych wa­rian­tach do wy­bo­ru ucieszą każdego. My­deł­ka, bal­sa­my czy ak­ce­so­ria do bro­dy świet­nie spraw­dzą się ja­ko pre­zent dla Nie­go.  Nie za­po­mi­naj­my również o per­fu­mach, któ­re bę­dą o Was przy­po­mi­nać ob­da­ro­wa­nej oso­bie.

Dla wielbicieli aranżacji wnętrz idealne będą różnego rodzaju dekoracje. Po gu­stow­ne do­dat­ki za­pra­sza­my do TK MAXX, gdzie każdy znajdzie moc inspiracji prezentowych, takich jak koce, poduszki, obrusy, ręczniki. Bardzo ciekawym pomysłem są pachnące świece, które dzięki działaniu odprężającym i relaksującym okażą się świetnym podarunkiem dla najbliższych, doskonale wpisującym się w atmosferę świątecznych dni.

Je­śli ma­cie na swo­jej li­ście do ob­da­ro­wa­nia fa­na ga­dże­tów i elek­tro­ni­ki to sprawdź­cie So­ny Cen­tre, RTV EURO AGD lub Media Expert. Bez­prze­wo­do­we gło­śni­ki czy słu­chaw­ki, smar­twat­che, ak­ce­so­ria do kom­pu­te­ra czy no­wa gra na pew­no spra­wią ra­dość każdemu obdarowanemu.

A na ko­niec propozycje dla tych, którzy najbardziej czekają na wizytę Mikołaja. Dzieciaki już z niecierpliwością otwierają kolejne okienka kalendarzy adwentowych, aby dotrzeć do ostatniego!  W Toy’r’Us z pewnością znajdą się lalki, misie, klocki czy samochodziki dla każdego milusińskiego – zabawki są zawsze na czasie. Od lat serca maluchów zdobywają różnego rodzaju gry planszowe – a w te za­opa­trzy­cie się w sa­lo­nie Em­pik. Dla starszych dzieci znajdziecie  tam  również ciekawe gry komputerowe czy szeroki wybór książek młodzieżowych.

Oprócz wy­ma­rzo­nych pre­zen­tów war­to za­pla­no­wać ten świą­tecz­ny czas, tak aby jak naj­wię­cej cza­su spę­dzić z bli­ski­mi. Ta­kie wy­jąt­ko­we chwi­le war­to ce­le­bro­wać i to one zo­sta­ną z na­mi ja­ko pięk­ne wspo­mnie­nia na la­ta.

Przy­po­mi­na­my, że ca­ły czas dba­my o czy­stość i de­zyn­fek­cje. Do­dat­ko­wo pa­mię­taj­cie o za­sa­dach pa­nu­ją­cych w Pa­sa­żu – za­sła­niaj­cie usta ora nos, utrzy­muj­cie dy­stans spo­łecz­ny oraz pa­mię­taj­cie o li­mi­tach w skle­pach.

Wybierz prezenty na Święta dla bliskich korzystając z pomysłów i inspiracji, które przygotowaliśmy!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?