Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 10,
42 638 01 12,
42 638 01 21
fax.: 42 638 01 29
e-mail: lodz2@apsysgroup.pl

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

 

Kon­takt dla me­diów
Mał­go­rza­ta Dych­to
tel.: 570 127 192
e-ma­il: m.dych­to­@cre­ali­ty.pl

  • pl

Notice: Undefined variable: lang in /home/klient.dhosting.pl/ycspzoo/chpasazlodzki.pl/public_html_new/wp-content/themes/DoNotWork-child/header.php on line 359

16.03-21.03.2020

Drodzy Klienci,

Przestrzegając zaleceń i sugestii kierowanych przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo epidemiologiczne Pasaż Łódzki zdecydował się odłożyć w czasie wydarzenie „Selfie w Instaroomie”.

Stosowanie wszelkich dostępnych metod, powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa, a przede wszystkich troska o bezpieczeństwo klientów, będące najwyższym priorytetem zdecydowały o odwołaniu zaplanowanych na najbliższy czas akcji marketingowych w Centrum. O nowym terminie wydarzeń Centrum informować będzie poprzez różne, dostępne formy i kanały komunikacji, z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy zdrowia!

Czy wie­cie, że pierw­sze sel­fie zo­sta­ło wy­ko­na­ne w 1839 ro­ku przez Ro­ber­ta Cor­ne­liu­sa, ame­ry­kań­skie­go pio­nie­ra fo­to­gra­fii i pro­du­cen­ta lamp? Jed­nak, do­pie­ro w 2002 ro­ku roz­po­wszech­ni­ło się to okre­śle­nie, a dzi­siaj każ­dy go uży­wa i „strze­la so­bie se­fie”. Między 16 a 21 marca w Pasażu Łódzkim, przy okazji zakupów, będzie można skorzystać z 7 Instaroomów, w których stworzyć można niezwykłe zdjęcie. Każ­dy z Instaroomów jest in­ny, wyjątkowy i niepowtarzalny.

Aby sko­rzy­stać z In­sta­ro­omów wy­star­czy, wykonać za­ku­py za min. 20 zł na te­re­nie Cen­trum, po­za hi­per­mar­ke­tem Au­chan i udać się z pa­ra­go­nem do wy­zna­czo­nej stre­fy, znaj­du­ją­cej się przy TK Ma­xx i Dro­ge­rii He­be. W tym miejscu będzie można zrobić  ar­ty­stycz­ne zdję­cie. A później –  po­chwa­lić się nim na swo­im In­sta­gra­mie! Ko­niecz­nie oznacz­cie #pasażłódzki, a my bę­dzie­my mo­gli po­lu­bić i sko­men­to­wać Wa­sze zdję­cia.

Hostessy będą zaopatrzone w płyny do dezynfekcji, którymi regularnie oczyszczana będzie strefa. Przed wejściem do Instaroomów będzie również możliwość zdezynfekowania rąk..

Ponadto podjęliśmy szereg działań mających na celu profilaktykę i zapobieganie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami. Na terenie Centrum Handlowego zostały również podjęte działania mające na celu profilaktykę i zapobieganie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa. W widocznych miejscach rozmieszczone są instrukcje jak należy myć ręce, a w toaletach dostawione zostały dodatkowe mydła antybakteryjne oraz dozowniki z płynem dezynfekującym.

Każ­da oso­ba mo­że prze­by­wać w stre­fie przez max. pół go­dzi­ny – daj­cie szan­sę możliwość wykonania zdjęć również in­nym! W jed­nym mo­men­cie w stre­fie moż­ne znaj­do­wać się do 10 osób – bez­pie­czeń­stwo przede wszyst­kim!

To jed­nak nie ko­niec atrak­cji. Na na­szym Fa­ce­bo­oku bę­dzie moż­na wziąć udział w kon­kur­sie na naj­lep­sze sel­fie! Wy­star­czy, że zro­bio­nym zdję­ciem po­chwal­cie się pod po­stem kon­kur­so­wym, a na­sze ju­ry wy­bie­rze naj­bar­dziej kre­atyw­ne i nie­po­wta­rzal­ne #sel­fie. Do wy­gra­nia bę­dą kar­ty po­da­run­ko­we do skle­pów w Pa­sa­żu o łącz­nej war­to­ści 1000 zł!

Prosimy klientów o zachowanie wszelkiej ostrożności. Jeśli nie czujecie się zbyt dobrze lub dopadło Was przeziębienie zalecamy, aby pozostać w domu. Prosimy również o stosowanie się do naszych instrukcji na terenie Centrum oraz wzmożoną dbałość o higienę. Dbajmy o siebie i swoje otoczenie!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Central Łódź Gallery sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Pasaż Łódzki drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Chcesz się wypisać z newslettera?