Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

 • pl

20.03-25.04.2021

W zwią­­­z­ku z tr­wa­­­­ją­­­­cą pa­­­n­de­­­­mią i wciąż obo­­wią­­zu­­ją­­cy­­mi ogra­­­­ni­­­­cze­­­­nia­­­mi w ha­­­n­dlu Pasaż Łódzki dzia­­­ła we­­­dług zmie­­­nio­­­nych za­­­sad. Otwar­te po­zo­sta­ją skle­py z ar­ty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi, dro­ge­ryj­ny­mi, ap­tecz­ny­mi, dla zwie­rząt, pra­są, książ­ka­mi oraz punk­ty usłu­go­we, a tak­że re­stau­ra­cje dzia­ła­ją­ce w try­bie „na wy­no­s”.

Peł­na li­sta otwar­tych skle­pów w Pasażu Łódzkim po­ni­żej:

 • Au­­chan
 • Ap­te­­ka Dbam o zdro­­wie
 • EBS pra­l­nia
 • Em­pik
 • He­­be
 • In­me­­dio
 • Le­­o­pa­r­dus
 • No­­rau­­to
 • Ora­n­ge
 • Play
 • Plus
 • Ro­s­smann
 • T-mo­­bi­­le
 • Yves Ro­­cher
 • Ziaja

Moż­li­we jest ku­po­wa­nie po­traw wy­łącz­nie na wy­nos i w ra­mach za­mó­wień z do­sta­wą.
Re­stau­ra­cje i ka­wiar­nie ofe­ru­ją­ce da­nia na wy­nos w na­szym Cen­trum:

 • Cu­­kie­r­nia So­­wa
 • Fo­­o­d­max
 • Z Pie­­ca Ro­­dem

Obowiązują również limity osób w sklepach:

 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Zdro­wie klientów, jak rów­nież pra­cow­ni­ków cen­trum są dla nas bar­dzo waż­ne, dla­te­go co­dzien­nie do­kła­da­my sta­rań, by do­peł­nić naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa. Szczególnie dbamy o de­zyn­fek­cję prze­strze­ni ga­le­rii han­dlo­wej. W tym ce­lu ser­wis sprzą­ta­ją­cy wy­po­sa­żo­ny zo­stał w spe­cjal­ne środ­ki czy­sto­ści o sil­niej­szym dzia­ła­niu an­ty­bak­te­ryj­nym i wi­ru­so­bój­czym. Wię­­­cej na ten temat zna­­­leźć mo­­ż­na tu: www.chpa­sa­zlodz­ki.pl/be­­z­pie­­cz­ne­­­-za­­­ku­­­py/

Prosimy, dezynfekujcie dłonie na wejściu do Centrum, zakrywajcie usta i nos maseczką i utrzymujcie dystans od innych. Będziemy Wam wdzięczni za dbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo!

#o­­d­po­­­wie­­­dzia­­l­ni #be­­z­pie­­cz­ni

Za­pra­sza­my na bez­piecz­ne za­ku­py do Pasażu Łódzkiego!

Bez Was nie ma nas. Dzię­­­ku­­­je­­­my!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?